(0034)938 753 588     info@firamediterrania.cat    

Bases del 2n Premi Teresa Rebull

Premi "Teresa Rebull"

AL MILLOR PROJECTE DE PRODUCCIÓ MUSICAL EN CULTURA POPULAR I TRADICIONAL

Data límit de presentació: 31 de març de 2017

BASES

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Fira Mediterrània de Manresa amb la col·laboració de l’Espai Marfà - Ajuntament de Girona i la Fundació Casa de la Música del Gironès convoquen la segona edició del Premi “Teresa Rebull” al millor projecte de producció musical en cultura popular i tradicional. El Premi té per objectiu donar suport a projectes musicals que trobin en els elements de la cultura popular i tradicional el seu eix creatiu, col·laborant en el finançament del procés de producció: arranjaments, direcció, escenografia, assaig i implantació en escenari, etc. Els projectes han de tenir com a resultat la presentació en directe d’un espectacle musical, sense perjudici del diàleg amb altres disciplines artístiques.

1. Dotació

La dotació econòmica del premi és de 5.000 euros atorgats pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i una estada de creació oferta per l’Espai Marfà de l’Ajuntament de Girona i la Fundació Casa de la Música del Gironès. L’estada de creació comprèn:

 • 32 hores d’estudi de gravació amb tècnic (jornades de 8 h).
 • 4 dies (jornades de 8 h) de residència a la Mirona de Salt (sala petita), amb assistència tècnica.
 • un màxim de 80 hores de bucs d’assaig (en horari de matins preferentment).

Paral·lelament, i en cas que l’espectacle guanyador encaixi en les línies artístiques de les programacions municipals, l’Ajuntament de Girona podrà contractar-lo en condicions econòmiques favorables.

Aquesta dotació haurà de ser invertida íntegrament en la producció del projecte premiat i es considera l’import total brut. Per tant, quedarà subjecte a aplicar les retencions i impostos que corresponguin d’acord amb la normativa fiscal vigent.

2. Candidats

Poden presentar sol·licituds les fundacions i les associacions, amb domicili social a Catalunya, així com les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.

El projecte que es presenti ha de ser inèdit i no pot haver estat estrenat.

Cada sol·licitant només pot presentar un projecte en aquesta convocatòria.

3. Documentació

Omplir el formulari de la sol·licitud amb les dades de la persona física o jurídica, clicant el següent ENLLAÇ

Paral·lelament s’ha de fer arribar per correu electrònic, mitjançant l’adreça premi@firamediterrania.cat la següent documentació:

 • Dossier complert del projecte que ha de constar – com a mínim- de: Síntesi d’una pàgina // Informació detallada del projecte artístic i trajectòria dels seus responsables // Requisits tècnics // Pressupost de despeses i ingressos // Altres (pla de comunicació, pla d’explotació, etc..).
 • Declaració que el sol·licitant es troba en possessió dels drets de propietat intel·lectual necessaris per a la representació de l’espectacle, inclosos els drets sobre imatges, música i textos, si s’escau (veure model de declaració al final d’aquestes bases).
 • Quan s’escaigui, cartes de compromís de coproducció i/o programació, així com altres documents que reflecteixin la implicació de diferents agents en el projecte.

L’organització es reserva el dret a sol·licitar tota la documentació que sigui necessària per acreditar el contingut de les dades aportades i/o de la declaració de drets, així com altres informacions complementàries relatives al projecte i necessàries per a la seva valoració.

4. Selecció de projectes

El jurat estarà format per cinc personalitats de reconegut prestigi en l’àmbit de la música i la cultura popular, designats per la Direcció General de Cultura Popular Associacionisme i Acció Culturals. Si el jurat així ho considera, el premi es pot declarar desert. El Premi no es pot repartir entre diversos projectes, ni es contempla la concessió d’accèssits.

5. Criteris de valoració

Els criteris de valoració dels projectes presentats seran:

 • Qualitat artística.
 • Recorregut potencial de la proposta, tant a nivell nacional com internacional.
 • Viabilitat tècnica i econòmica.
 • Presència d’altres coproductors (tant públics com privats) i diversificació en el finançament del projecte.

6. Extinció del dret al premi

El dret al premi s’extingirà si no es respecten els terminis convinguts o si el guanyador incompleix qualsevol de la resta d’obligacions assumides en aquestes bases. L’extinció anticipada del premi implicarà la cancel·lació dels pagaments posteriors que estiguin pendents i/o la devolució dels pagaments ja realitzats.

7. Lliurament del projecte

El projecte guanyador s'estrenarà en el marc de la 20a Fira Mediterrània de Manresa entre els dies 5 i 8 d'octubre de 2017, segons s'acordi amb l'organització. Les condicions de participació a la Fira Mediterrània seran:

a) Les despeses generades per la participació a la Fira queden incloses dins la dotació del premi, amb les excepcions següents:

 • La Fira aportarà les necessitats tècniques sempre que s'ajustin als estàndards del certamen.
 • La Fira podrà allotjar el grup si el seu lloc de residència és fora de Catalunya. L'allotjament podrà ser a Manresa o en poblacions veïnes. La Fira disposarà d'un servei d'autobusos.

b) El projecte guanyador tindrà la consideració de professional inscrit a la Fira, gaudint de dues acreditacions, i d’accés a la Llotja professional (espai d’intercanvi i negoci amb participació d’institucions, distribuïdors, programadors, companyies i periodistes).

c) La informació sobre l’espectacle es difondrà mitjançant els mitjans de la Fira (programa general, catàleg professional, web, eines 2.0 i mailing, etc.).

Els guanyadors no podran alterar el contingut del projecte premiat sense pacte previ amb l’organització.

8. Propietat i difusió del projecte

Els logotips del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de la Fira Mediterrània de Manresa, de l’Espai Marfà / Ajuntament de Girona i de la Fundació Casa de la Música del Gironès figuraran com a coproductors de l’espectacle en tots els suports de difusió que s’editin al llarg de l’explotació del projecte. L’incompliment d’aquest requisit pot comportar la revocació del premi segons s’estipula a l’apartat 6 d’aquestes bases. Els guanyadors accepten cedir els drets d’imatge a l’organització del Premi, únicament per a elements promocionals i de difusió del projecte guanyador i estaran obligats a assistir als actes d’entrega i promoció del Premi, segons especifiqui l’organització, que ho comunicarà amb la major antelació possible.

9. Incompatibilitats

La participació al Premi “Teresa Rebull” és compatible amb la presentació del projecte a la convocatòria artística ordinària de la Fira Mediterrània de Manresa 2017 i amb l’obtenció de possibles subvencions i/o patrocinis.

10. Acceptació de les bases

La presentació de la documentació implica l’acceptació d’aquestes bases.

El veredicte del jurat és inapel·lable.

11. Terminis

La convocatòria és oberta des del dia 17 de gener de 2017 i finalitzarà el dia 31 de març de 2017 a les 24 h.

El veredicte del jurat es donarà a conèixer durant el mes d’abril de 2017.

La Fira Mediterrània de Manresa tindrà lloc entre els dies 5 i 8 d’octubre de 2017.

DECLARACIÓ DE DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

X
Carregant